วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552

การเรียนการสอนวันที่ 22มกราคม

อาจารย์อธิบายเรื่อง หน่วยผลไม้
- ลักษณะของผลไม้ คือ รูปทรง ขนาด พื้นผิว รสชาติ กลิ่น สี
- ประโยชน์ของผลไม้ คือ
- สถานที่ปลูก
หน่วยไข่
- ลักษณะของไข่ คือ สีของเปลือกไข่ ขนาดของไข่ ชนิดของไข่ ประโยชน์ของไช่ การดูแลรักษา
โทษของไข่
หน่วยข้าว
- ลักษณะของข้าว คือ สีของข้าว ผิวของข้าว กลิ่นของข้าว
หน่วยลูกโป่ง
- ลักษณะของลูกโป่ง
หน่วยไอศครีม
- ลักษณะของไอศครีม คือ สี รสชาติ
เด็กเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้หน่วย ไอศครีม เช่น การนับ การจำแนก เปรียบเทียบ จัดลำดับ
รูปทรง เศษส่วน
การอนุรักษ์(การทำให้รูปทรงยังมีขนาดเท่าเดิม)
*อาจารย์ให้ออกแบบกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยทำตามหน่วยที่กลุ่มรับผิดชอบโดย ให้ครบตามขอบข่ายของวิชาคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับเรื่องหลักการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

1. สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน เด็กสามารถพบเจอเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติ

2. เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ทำให้"พบคำตอบด้วยตนเอง"

3. มีเป้าหมายและการวางแผนอย่างดี

4. เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนรู้และลำดับขั้นของการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก

5. ใช้วิธีการจดบันทึกพฤติกรรมหรือระเบียบพฤติการณ์ เพื่อใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรม

6. ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เดิมของเด็ก

7. รู้จักใช้สถานการณ์ขณะนั้นให้เป็นประโยชน์

8. ใช้วิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริง เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยาก ๆ

9. ใช้วิธีให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติการจริงเกี่ยวกับตัวเลข

10. วางแผนส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและบ้านอย่างต่อเนื่อง

11. บันทึกปัญหาการเรียนรู้ของเด็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ไขปรับปรุง

12. คาบหนึ่งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว

13. เน้นกระบวนการเล่นจากง่ายไปยาก

14. ครูควรสอนสัญลักษณ์ตัวเลขหรือเครื่องหมายเมื่อเด็กเข้าใจสิ่งเหล่านั้นแล้วการเตรียมพร้อมให้เด็กเก่งคณิตศาสตร์ จะต้องให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านสายตาก่อนเป็นอันดับแรก หากเด็กไม่สามารถใช้สายตาในการจำแนกประเภทแล้ว เด็กก็จะมีปัญหาด้านการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ได้

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ทฤษฎีเพียเจย์ที่เพื่อนๆต้องรู้ค่ะ

http://eclassnet.kku.ac.th/etraining/file/1215334594-2.ppt#262,4,ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ มีเนื้อหาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัยมาให้เพื่อนๆได้อ่านเพิ่มเติมกันคะ อยู่ทางขวามือ ที่ลิงค์คลังสมองเพื่อหนูๆนะคะ

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางคณิตศ่าสตร์

เงิน
แนวคิด เงินมีหลายลักษณะและมีค่าแตกต่างกัน
จุดประสงค์ 1. ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล
2. ร่วมสนทนากับครูและเพื่อนได้
3. ส่งสริมการกล้าแสดงออก
4. ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
การปฏิบัติ 1. ร่วมกันร้องเพลง " รวมเงิน " พร้อมทำท่าตามจินตนาการ
2. ให้ดูเงินลักษณะต่างๆ ทั้งเงินเหรียญและธนบัตร แล้วอธิบายค่าของเงิน
แต่ละชนิด
3. สนทนาเกี่ยวกับเงินต่างๆ โดยใช้คำถามต่อไปนี้
- วันนี้นักเรียนนำเงินมากี่บาท(เอาออกมาให้ครูดู)
- ใครมีเหรียญอะไรบ้าง
- ใครมีธนบัตรบ้าง ราคาเท่าไหร่
- เหรียญอะไรใหญ่ที่สุดและเหรียญอะไรมีค่ามากที่สุด
- เหรียญบาทกับเหรียญห้าบาท มีอะไรต่างกันบ้าง
4. ร่วมกันสรุปว่า เงินมีหลายลักษณะ เช่น เหรียญและธนบัตร เงินแต่ละชนิด
มีค่าต่างกัน
ทักษะที่ได้พัฒนา 1. การแสดงความคิดเห็นโดยการพูด
2. การใช้ประสาทสัมผัส
3. การคิดอย่างมีเหตุผล
สื่ออุปกรณ์ 1. เพลง" รวมเงิน "
2. เงิน
การประเมิน 1. สังเกตการแสดงความคิดเห็น
2. สังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรม
( อ้างอิงจากหนังสือแผนการจัดประสบการณ์รายวัน อนุบาล 3 เล่ม 2 ภาคเรียนที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอน


วันนี้ได้เพิ่มองค์ประกอบภายในบล็อกของตนเองคือ รายชื่อเพื่อนในห้อง นาฬิกา ปฏิทิน(สำหรับเพื่อนคนใหนที่ยังไม่ได้ทำก็รีบทำนะคะถ้าทำไม่ได้ก็ถามเพื่อนที่เขาทำเป็นนะ จงอย่าเพิ่งท้อตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลย ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดหรอก)

อาจารย์สอนร้องเพลงและสั่งงานคือ หาบทความ เพลง นิทาน งานวิจัย (เกี่ยวกับคณิตศาสตร์)โดยที่ให้ลิงค์เข้าไปในเนื้อหานั้นๆ เพลงและนิทานที่แต่งเองให้นำไว้ในบทความเผยแพร่

OBSERVEบางบัว